U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Klik op de banners hieronder.Klik op de banners hieronder.

_________________________

    


GOED OM TE WETEN

Wat doet acne met je?

Niemand vindt het leuk om puistjes te hebben. De een haalt z’n schouders op en maakt er geen probleem van, de ..... Lees verder...

Is Acne erfelijk!

Als beide ouders of een van beide ouders ernstige acne heeft gehad, heb je meer kans om ook .... Lees verder...

Heeft het zin om een dieet te volgen?

Er is geen bewijs dat een voedingspatroon of een specifieke voedingsstof de acne beïnvloedt. Er  .... Lees verder...

Puisten: alle feiten op een rij

Iedereen heeft er ooit wel eens in meer of mindere mate mee te maken ge.... Lees verder ...

Wij zijn nu gevestigd in Assen aan: Vaart Noordzijde 36 - 9401GN ASSEN

Algemene voorwaarden Medical Beauty Salon Rositta - Roswinkel

 

Artikel 1PrintPrint

Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medical Beauty Salon Rositta en een cliënt waarop Medical Beauty Salon Rositta deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2

Inspanning schoonheidsalon

1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

3. Medical Beauty Salon Rositta is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

Artikel 3

Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Medical Beauty Salon Rositta melden.

2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Medical Beauty Salon Rositta het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het instituut komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in het instituut aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

5. Medical Beauty Salon Rositta moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

Artikel 4

Persoonsgegevens en privacy

1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

4.Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 5

Betaling

1. Medical Beauty Salon Rositta meldt de cliënt(e) alle prijzen van de behandelingen en de producten voorafgaand aan de behandeling.

2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Voor verzorgingsproducten die worden toegezonden wordt in overleg met cliënt(e) de betalingscondities overeengekomen.

6. Als de betaling niet contant is overeengekomen (met hoge uitzondering) dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door de schoonheidsspecialiste aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is het schoonheidssalon zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Medical Beauty Salon Rositta verschuldigd.

 

Artikel 6

Aansprakelijkheid

1. Medical Beauty Salon Rositta is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2. Medical Beauty Salon Rositta is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Medical Beauty Salon Rositta zelf.

 

Artikel 7

Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Medical Beauty Salon Rositta.

2. Medical Beauty Salon Rositta moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Medical Beauty Salon Rositta de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal het salon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.

5. Indien Medical Beauty Salon Rositta en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

Artikel 8

Garantiebepaling

1. Hormonale veranderingen maar ook eetgedrag kunnen bij veel mensen een rol spelen. Ook wat betreft de gevolgen in de toekomst na de behandeling. Het geven van garantie is dan ook moeilijk. Medical Beauty Salon Rositta neemt voor het opstarten van de behandeling samen met cliënt(e) de kans van slagen door. Per persoon zijn de kansen verschillend. Echter uit de praktijk en ervaring blijkt meer dat 90% van de cliënten die de behandeling bij Medical Beauty Salon Rositta hebben afgerond op dat moment vrij zijn van de huidaandoening. (Met uitzondering van eventuele littekens als gevolg van de huidaandoening).

Enige aansprakelijkheid van de schoonheidsspecialiste vervalt indien:
1. Zie punt 2 t/m 7 van dit artikel.

2. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.

3. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.

4. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

5. De cliënt het advies om Medicale hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

6. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.

7. Na een behandeling kan de huid een reactie geven, de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

 

Artikel 9

Specialisatie

1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed. U dient zelf te informeren of u voor vergoeding bij uw verzekeraar in aanmerking komt.

2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de schoonheidsspecialiste.

3. De schoonheidsspecialiste zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.

4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.

5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.

6. Medical Beauty Salon Rositta is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

 

Artikel 10

Beschadiging en diefstal

1. Medical Beauty Salon Rositta heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

2. Medical Beauty Salon Rositta meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Artikel 11

Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

3. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

Artikel 12

Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Medical Beauty Salon Rositta en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Medical Beauty Salon Rositta en indien gewenst ook in de salon verkrijgbaar.

3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Emmen